Jazz

alt

Data urodzenia: 08/11/2010

W?a?ciciel: Edyta Ja?wi?ska
Wspó?w?a?ciciel: Beata Ciszewska


D?ugo oczekiwana przez nas Jazz trafi?a do naszego domu w grudniu 2010 roku jako ma?e, cudowne szczeni?, tworz?c szybko udane stado z naszym, wówczas o?mioletnim, weimarem - Szotem.
Jazz jest pi?kn? przedstawicielk? rasy, suczk? o mocnej budowie, doskona?ym eksterierze odziedziczonym po swojej mamie Zwyci?zcy ?wiata ARWEN Biela?ska Sfora FCI i po tacie BIS, Multi Ch. Waldwiese Willy Good Dog. Jazz jest bardzo odwa?na, wykazuje si? niezale?n?, szybk? prac? w polu oraz wrodzon? - odziedziczon? po tacie - ch?ci? do aportowania. Jednym s?owem praca w polu to jej absolutna pasja. Jazz nie b?d?c szkolona do polowania uzyska?a Dyplom I stopnia prób pracy wy??ów, II miejsce i punktacj? 96/100.
W domu Jazz jest kochan?, czu??, troskliw? i potrzebuj?c? blisko?ci cz?onków jej stada suczk?. Lubi si? przytula? i by? ca?y czas blisko. Wychowywana z nasz? 9-letni? córk? uwielbia ich wspólne zabawy. Bardzo jest zwi?zana równie? z naszym drugim psem Szotem i we wspania?y sposób wzmaga jego aktywno??, która ju? w wieku 11 lat jest znacznie ni?sza.


Rodowód

Ojciec:
BIS, Multi Ch. Waldwiese WILLY GOOD DOG
Ojciec:
Grand Ch., Dual Ch. (T) Waldwiese Ndoubt About It TD, TDX
Ojciec:
Am, Gr.Ch. Colsidex Grauhund Just Jeans
Matka:
Grand Ch. Divani Rumour Has It TD
Matka:
Dual Ch., Aust Ch. Waldwiese So Dam Hot TD
Ojciec:
Grand Ch., Dual Ch. (R) Besko Th Red Baron
Matka:
Dual Ch. (T), Aust Ch. Waldwiese Reason Tbelieve TD, TDX
Matka:
Zw.?w. 2006, Zw.Pl. 2006, M?.Zw.Pl. 2005, M?.Zw.Kl. 2005, Ch.Pl., M?.Ch.Pl.
ARWEN Biela?ska Sfora FCI
Ojciec:
Int.Ch.
, Zw.?w.
APEL Udane ?owy
Ojciec:
After Nani's Knight Rider
Matka:
Ara z Sudowii
Matka:
Ch. OHARA Grodziski Raj Weimarski
Ojciec:
Nani's American Yankee
Matka:
Klara Grodziski Raj Weimarski

Zdj?cia

Kliknij na zdj?cie, by zobaczy? powi?kszenie

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg