29.12.2012

Nasza "Frida" EVICO Biela?ska Sfora FCI urodzi?a 7 wspania?ych, zdrowych szczeni?t:
4 ch?opców i 3 dziewczynki. Zapraszamy do rezerwacji  szczeni?t :-)


26.01.2012

4 wrze?nia 2008 roku przysz?a na ?wiat FLO Biela?ska Sfora FCI, jedna z 6 pierworodnych, d?ugo planowanych i oczekiwanych dzieci Arweny ... zosta?a sprzedana jak reszta szczeni?t, jednak jej w?a?ciciel nie sprosta? zadaniu wychowania wspania?ej suczki i mocno psychicznie pokaleczona, wróci?a do nas. Po wielu tygodniach "rehabilitacji", nauki tego, ?e cz?owiek jest przyjacielem psa, ?e nie ma potrzeby obawia? si? ?wiata FLO wróci?a do pe?nej formy psychicznej i fizycznej. Wyros?a z niej przepi?kna, pe?na rado?ci suka - wystawowa Championka Polski, przyjaciel ludzi, dzieci w szczególno?ci, niezast?piony towarzysz ?ycia naszej Rodziny i cz?onek jej Psiej Spo?eczno?ci. Za dwa miesi?ce FLO mia?a urodzi? swoje pierwsze dzieciaczki ... mia?a zosta? z nami jej córcia ... niestety wstr?tny, okrutny los stan?? na przeszkodzie ... wczoraj j? po?egnali?my ... FLO odesz?a ... nie umiem wyrazi? ?alu, bólu, t?sknoty i tego, ?e po prostu nie rozumiem dlaczego 3- letni, pe?en si? i rado?ci ?ycia pies zdecydowa? si? nas opu?ci? ... to nie powinno si? wydarzy?. FLO do??czy?a do swojej babci TORCI, która wybra?a si? w podró? we wrze?niu 2011 roku, jedyne, marne, pocieszenie, ?e nasza ukochana Dziewczynka nie jest tam sama ...

 


2011

29.09.2011

ARWEN urodzi?a 4 szczeniaki: 2 ?liczne dziewczynki i 2 przystojnych panów. M?odzie? i mamusia czuj? si? ?wietnie. W chwili obecnej z tego miotu wszystkie szczeniaczki s? zarezerwowane, na pocz?tku listopada powinny si? pojawi? weimarki z równie obiecuj?cego krycia, zapraszamy do rezerwacji :-)

 


10.09.2011

Tu? przez pó?noc? odesz?a od nas TORKA - OHARA Grodziski Raj Weimarski. Sunia, która zmienia?a nasze ?ycie na lepsze, pokaza?a jak mo?na bezwarunkowo kocha?, zawsze cichutka i zawsze nasza ... :-(

 


16-17.07.2011

W sobot? na Mi?dzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Warszawie nasz JABBERWOKY Biela?ska Sfora FCI wygra? w swojej klasie uzyskuj?c tytu? Best Baby Male i ocen? wybitnie obiecuj?c?, prezentowany przepi?knie przez Patrycj? (DOG SHOW HANDLING). Dzi?kujemy Patrycjo :-) JUNE Biela?ska Sfora FCI otrzyma? ocen? wybitnie obiecuj?c? i lokat? IV/4. Po raz kolejny nasz BUICK Biela?ska Sfora FCI w kasie championów otrzyma? lokat? I/2, Res. CACIB. W niedziel? CARO Blonde Redhead Grandiflora FCI otrzyma?a lokat? II/3 z ocen? doskona?? - zosta?a tym samym przyj?ta w poczet suk hodowanych - gratulacje Ole?ko.

 


17.04.2011

Na Wystawie w Lublinie nasza BLONDE Redhead Grandiflora FCI otrzyma?a ocen? doskona??, 2 x CWC i tytu? Zwyci?zcy Rasy (BOB) - bardzo podoba?a si? s?dzinie!

 


09.04.2011

Nasze weimary zadebiutowa?y na Wystawie w Nowym Dworze Mazowieckim, wszystkie szczeniaczki uzyska?y oceny wybitnie obiecuj?ce, a JUNE Biela?ska Sfora FCI zaj??a IV lokat? BIS Baby - gratulujemy. Jeste?my bardzo dumni z naszych dzieci i z ich w?a?cicieli!
JUNE Biela?ska Sfora FCI "JAZZ", Beatki i Piotra - ocena wybitnie obiecuj?ca, lokata I, BIS Baby IV, JASMINE Biela?ska Sfora FCI, Adrianny - ocena wybitnie obiecuj?ca, lokata III, JABBERWOKY Biela?ska Sfora FCI "ARISTO", ?anetki i Paw?a - ocena wybitnie obiecuj?ca, lokata I.
Nasza Cairn Terrierka CARO Blonde Redhead Grandiflora FCI, po raz pierwszy wystawiana w klasie otwartej uzyska?a ocen? doskona??, lokat? I i wniosek CWC. By?a pi?knie prezentowana przez jej w?a?cicielk? - Aleksandr? Ja?wi?sk? - gratulujemy Ci córeczko i czekamy na wi?cej.


2010

08.11.2010

Tego dnia przysz?o na ?wiat 7 wspania?ych weimarków: dwie cudowne dziewczynki i pi?ciu kawalerów.

 


23.05.2010

Tego dnia odby?a si? Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Radomiu - FLO na swojej drugiej wystawie zaj??a II lokat? i otrzyma?a ocen? doskona??. Jeste?my dumni z jej zachowania :-)


31.01.2010

Nasza strona rusza w nowej szacie graficznej!