"Tora"

alt

04.07.2001 - 10.09.2011


Champion Polski

TORA pojawi?a si? w naszym domu 15 wrze?nia 2001 roku, jako prezent dla mojego m??a, z okazji dziesi?tej rocznicy ?lubu. By?a spe?nieniem marze? sprzed wielu lat ... Pami?tam jeszcze dzie?, w którym zobaczy?am weimara po raz pierwszy i pomimo jak mi si? wtedy wydawa?o dobrej znajomo?ci ras, nie mia?am poj?cia co to za szare cudo ... Zakochali?my si? w Torze natychmiast - w jej charakterze, sposobie bycia i bezgranicznej ufno?ci. Tora by?a wspania?a w stosunku do dzieci (znosi?a k??liwe ugryzienia naszej 4 letniej córeczki ze stoickim spokojem), by?a doskona?ym kompanem do d?ugich spacerów i rowerowych wycieczek. By?a czterokrotn? mam? naszych wspania?ych szczeni?t, które pow?drowa?y do swoich nowych w?a?cicieli w Polsce, Chorwacji, Niemczech i na Litw?. Jest matk? wielu Championów, Zwyci?zcy ?wiata 2006 (ARWEN Biela?ska Sfora FCI) i Zwyci?zcy Europy 2007 (BUICK Biela?ska Sfora FCI).

Rodowód

Ojciec:
M?.Zw.?w. 2000, Ch.
Nani's AMERICAN YANKEE
Ojciec:
Nani's Concert Master
Ojciec:
Matka:
Matka:
Nani's Good Time V Hollyhaus
Ojciec:
Matka:
Matka:
Ch. KLARA Grodziski Raj Weimarski
Ojciec:
Boss Z Ku?ni ?elichowskiej
Ojciec:
Matka:
Matka:
Bora Silecki Bór
Ojciec:
Matka:

Zdj?cia

Kliknij na zdj?cie, by zobaczy? powi?kszenie

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg